Regulamin serwisu Święte Krowy


Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego swietekrowy.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników w/w Serwisu. Ostatnia aktualizacja w dniu 01.10.2009r.

1. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich.

2. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających polskie normy prawne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną lub religijną itp.).

3. Zabronione jest umieszczanie treści nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd.

4. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

5. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej.

6. Zabronione jest zamieszczanie danych kontaktowych właściciela pojazdu.

7. Zabronione jest zamieszczanie danych firmy, do której pojazd należy. W szczególności dotyczy to nazwy firmy oraz znaku firmowego.

8. Zabronione jest wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć.

9. Dodanie zdjęcia do galerii Serwisu swietekrowy.pl jest równoznaczne ze zgodą autora na zamieszczenie jego zdjęcia w materiałach informacyjnych promujących galerię strony.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania i skracania tekstów bądź usunięcia zdjęć lub komentarzy zawierających treści bezprawne, wulgarne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z przepisami prawa polskiego, propagujące przemoc i nienawiść lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

11. Administrator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie lub komentarz dodany przez Użytkownika.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości dodawania zdjęć lub komentarzy przez Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

13. Administrator ma prawo do zablokowania możliwości dodawania zdjęć lub komentarzy przez Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

14. Administrator ma prawo do zmniejszenia (skompresowania) zdjęć dodanych przez Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

16. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

17. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny, informując o tym Użytkowników Serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

19. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

20. Wszelkie uwagi dotyczące działania Serwisu w tym przypadki łamania Regulaminu, prawa lub reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego.

21. Wszystkie materiały zawarte w tym Serwisie zostały umieszczone tutaj za zgodą ich twórców. Wszelkie kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie zawartych tutaj materiałów bez pisemnej zgody jest nielegalne i zabronione. Jeżeli chcesz umieścić zdjęcie na swoim forum, w serwisie społecznościowym, w komunikatorze lub na innej stronie www podaj źródło skąd ono pochodzi. Wyjątek stanowią materiały, które zostały jednoznacznie opisane jako materiały do pobrania, kopiowania, powielania lub wykorzystania w inny sposób.